5835* |

תקנון

 

תקנון המפרט את כללי מועדון FRIENDS (להלן: "הנהלת המועדון" , "המועדון") . 

התקנון מתעדכן מעת לעת 

 

 1. כללי 

חברת "קמפאי פרומושיין בע"מ הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון”)ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן “כרטיס החבר”) ו/או הרשמה ללא כרטיס.

 1.  מועדון החברים FRIENDS מקיים שת"פ באופן קבוע עם העסקים הבאים: : מסעדות קמפאי ,צ'יצ'י בר ,הספריה, קפאסה, קפה לנדוור ביג באר שבע, שפרה, כפרה, קותאי, קמפאי סטריט ווק ביג באר שבע וביג אשדוד. כמו כן, מקיים שת"פ עם שותפים אסטרטגים מתחלפים כגון: תיאטרון ב"ש,מוסדות אקדמאים וכד'. מדיניות מועדון זה הינה בלעדית לסניפים הממוקמים בבאר שבע בלבד ואין המועדון קשור לסניפים אחרים ,אם קיימים, בשאר חלקי הארץ.
 2.  ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, וכפי שיתעדכנו מעת לעת .
 3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ולקבלת ההטבות על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על החברים במועדון ,כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף/מחדש את חברותו  במועדון,ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה לרבות השינויים אשר יחולו בו, על כל סעיפיו ו/או חלקיו, תוך שמתחייב להתעדכן בעצמו מעת לעת לעניין השינויים שיחולו.
 4. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.

 • החברות במועדון FRIENDS 
  1. לקוח רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי שיבוצע באחת המסעדות, ושייקבע ע”י הנהלת המועדון מעת לעת .

                            זכאים להימנות על חברי מועדון לקוחות יחידים (לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים או תאגידים                                                            המנצלים את חברותם לשימוש פרטי) אשר מילאו את פרטיהם בטופס הרישום  (או בדרך אחרת ככל ונעשתה בכתב ובאופן שאישרה החברה), בעת בקשת ההצטרפות למועדון FRIENDS ושילמו את דמי חבר במלואם כהגדרתם להלן (מועדון FRIENDS). הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחול עליה חובה לנמק את סירובה. חבר שחברותו אושרה ירשם ויופיע  במאגר המועדון להלן "חבר".                

2.2 עם מילוי פרטי המשתמש בטופס הרישום, הסכים החבר להצטרף למועדון, והוא מאשר את כל תנאי חברותו במועדון וכי ידוע לו שמועדון FRIENDS יפנה אליו, בעצמו ו/או באמצעות גורמים שלישיים עימם ישתף פעולה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני ,SMS והוא מאשר לה לעשות כן, אלא אם כן  בחר חבר  המועדון  להסיר עצמו מקבלת דיוור ע"י שליחת בקשה מתאימה לכך באמצעי תקשורת שלהלן: הודעת "הסר" חוזרת/לחיצה על קישור מתאים במסרון אשר נשלח, או באתר המועדון על ידי לחיצה על כפתור "צור קשר" או באמצעות מייל שכתובתו info@friends-club.co.il . יובהר כי על חבר המועדון  האחריות לוודא כי אכן בקשתו התקבלה במשרדי החברה.

 1. חבר המועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכתב, בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני ( כל EMAIL), מספר חבר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר וככל הנדרש גם למסור אמצעי זיהוי לכך.
 2. הנהלת המועדון רשאית לחסום חבר מועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בחברות באופן אשר מנוגד לתקנון ו/או לחוק ו/או יש בו לפגוע בשמה של הרשת ו/או בנהליה.
 3. מובהר כי הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות את דמי החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי .השינוי יחול ממועד השינוי בלבד וכלפי חברי המועדון שטרם היו רשומים במועדון או שחידשו את חברותם לאחר השינוי.
 4. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה בצורה כלשהי, בתמורה או שלא בתמורה.
 5. הנהלת המועדון תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידה רלוונטיים.
 6. החברות לא תעניק לחבר המועדון המחזיק בה הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי ההנהלה מעת לעת.
 7. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על- פי שיקול דעתה של ההנהלה  (לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת), 72 שעות לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.

הופסקה זמנית /חלקית פעילותו של המועדון ,אין ההנהלה מחויבת לפצות את חבר המועדון .

 1. הופסקה כליל פעילותו של המועדון, יהיו חברי המועדון ששילמו להנהלה דמי חבר בגין חברותם במועדון זכאים להשבת הסכום ששילמו כדמי חבר, ללא הפרשי הצמדה, ריבית או תוספות אחרות מכל מין וסוג שהוא ובלבד ששילמו את דמי החבר בתוך תקופה שאינה עולה על 93 יום קודם למועד הפסקת פעילותו של המועדון, ולא מימשו את זכאותם באחת ההטבות הניתנות כחבר המועדון. 
 2.  חברי המועדון אשר שילמו את דמי החבר במועד הקודם למועד האמור לעיל, לא יהיו זכאים להחזר כלשהו. בכל מקרה, לא יהיה זכאי חבר מועדון כלשהו לקבלת סכום העולה על הסכום הנומינאלי ששולם בפועל על ידו בגין חברותו במועדון.
 1. ביטול החברות במועדון
 1. כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון ורישומו כחבר בהתאם ובכפוף לאמור בחוק ובתקנות הגנת הצרכן. 

במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות ,כמפורט בתקנון זה להלן. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון זכאי להחזר דמי החבר שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון. ככל ונוצלה הטבת הצטרפות או כל הטבה אחרת יהיה מחויב חבר המועדון לשלם בגין ההטבות אשר ניתנו לו לצורך קבלת החזר כספי ההצטרפות.

 1. מבלי לגרוע מהאמור, ביטל חבר מועדון את חברותו תוך 14 יום מיום הצטרפותו למועדון , בהודעה בכתב, יהא זכאי להשבת התשלום של דמי החבר ובלבד שלא עשה שימוש בחברות המועדון ולא נוצלו על ידו כל ההטבות, כמפורט בתקנון זה. החזר דמי החבר יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בכתב וזאת בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. מרגע הודעת הביטול על ידי המועדון, ואף אם טרם הושבו לו דמי החבר, חברותו מבוטלת ולא יוכל לעשות כל שימוש באיזה מההטבות המוקנות מכוח החברות במועדון.

 1. תוקף החברות במועדון 

                      4.1 תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה קלנדרית החל מיום ההצטרפות ועד ליום השנה בשעה 

00:00 בלילה. לדוגמא: לקוח שהצטרף ב 30/6/2021 יהיה בתוקף עד ה 31/5/2022 בשעה 00:00 בלילה . 

לקוחות "תיאטרון 2023" תוקף חברותם במועדון הינה עד 30.11.22 

                4.2 חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון. 

                    4.3 פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן יהיה עוד לצבור/לממש נקודות בקניה או ליהנות מהטבות החבר. 

             4.4 ללקוח תישמר הזכות לחדש כרטיס מועדון בעלות מופחתת עד שנה מיום שפג תוקפו. לאחר שנה הלקוח יימחק מרשומות המועדון ובאם ירצה להצטרף למועדון יצטרך להצטרף בהליך הצטרפות רגיל ולשלם את מלוא הסכום עבור הצטרפות זו.

                   4.5 למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות לצבור ולממש את יתרת הנקודות . 

                  4.6  לקוחות "תיאטרון 2022/23": מנויי תיאטרון אשר קיבלו שובר זכאות לחברות במועדון פריינדס, מוזמנים להגיע למסעדת הספריה או קפאסה עם השובר, לחדש חברותם או להצטרף כחברי מועדון חדשים בהתאם לרישום שלהם במערכת המועדון. תוקף חברותם במועדון עד 30/11/23 .

       אין הנהלת המועדון אחראית על שובר שאבד\הושחת. על הלקוח לפנות לתיאטרון באר שבע במקרים אלו ופתרון               יינתן ללקוח לשיקול דעת התיאטרון .

 1. תקשורת שיווקית ופרסומים 
 1. מובהר, כי הצטרפות/חידוש הלקוח כחבר במועדון הלקוחות, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת, פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהנהלת המועדון מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הנהלת המועדון. 
 2. למען הסר ספק הנהלת המועדון פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף, הסיר עצמו מקבלת סמסים, או כתובת דואר אלקטרוני שגויה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי הנהלת המועדון באשר לאי קבלת פרסום. 
 3. לקוח אשר קיבל הודעת SMS ואינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS , עליו להסיר את עצמו בהתאם להוראה בSMS שנתקבל. 
 4. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני. 
 1. צבירת נקודות לתקציב
 1. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה באחת מחנויות הנהלת המועדון או באתר האינטרנט של החברה,. 
 2. מובהר בזאת כי לא תתאפשר צבירה על מימוש נקודות בחשבון, על רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצע כלשהו או הטבה כלשהי. 
 3. .צבירה תחושב מהסכום נטו ששילם לקוח בפועל לאחר מימוש נקודות והטבות ,מבצעים או הנחות. 
 4. לקוח אשר מימש את כל התקציב שהיה לזכותו והחשבון הסופי לאחר מימוש הינו 0 ₪, לא יצבור  על עסקה זו . 
 5. ניצול תקציב שנצבר לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה. 
 6. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, ייצברו נקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה. 
 7. מובהר עוד כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר/רישום החבר  לא ייצבר הכסף לטובת חבר המועדון. 
 8. צבירת הנקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. התקציב אינו ניתן למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. 
 9. צבירה תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף ובהתאם לסכום ששילם באותה עסקה (במקרים של חלוקת חשבון בין הסועדים) . 
 10. שווי הצבירה בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של %10 מהסכום ששילם החבר בפועל בגין העסקה בעת ישיבה במקום או בtake away  אשר שולם במסעדה בלבד.

צבירה בעבור רכישת עסקת משלוחים באתר או במוקד ההזמנות,take away  אשר שולם באתר או במוקד ההזמנות, תהא בשיעור של %5 מהסכום ששולם בפועל בניכוי עלות המשלוח. 

 1. שווי הצבירה בגין רכישת ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות, יהא בשיעור של %5 מהסכום ששולם בפועל. 
 2. לא תתאפשר צבירת נקודות בגין: תשלום בנקודות, שוברים, גיפטכארד, פריטים בהנחות ומבצעים, דמי משלוח, דמי חבר ,מימוש הטבות, סיבוס, ביי מי,תן ביס וכד' .
 3. לא תתאפשר צבירה של יותר מ-300 נקודות בעסקה אחת. 
 4. יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנה צבירה, יביא לגריעת הנקודות בתקציב אשר נצבר, בגין אותה עסקה. 
 5. בהתאם להחלטתה הבלעדית של הנהלת המועדון ,היא רשאית להוסיף בונוס לצבירה בקניה של מוצר ספציפי או בכל עת שהיא וללא הודעה מראש ,ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות בתקציב  כמפורט בתקנון זה. 
 6. במבצעי 1+1 ,שתיה בריפיל ומגשי מסיבות לא תינתן צבירת נקודות על אותם פריטים.
 7. לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות בתקציב. 
 8. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה, ו/או את תוקף התקציב כאמור לעיל. 
 9. ידוע לחבר המועדון שמטבע הדברים עלולים עסקים מסוימים שעמם משתף המועדון פעולה להיסגר ,לעבור שינוי, לעבור בעלות או לעבור מקום ובמקרים אלו ייתכן כמקומות עסק אלו יחדלו מלתת את ההטבות, צבירת הנקודות תקציב ומימושם, או מבצעים שונים הקשורים למועדון ולא תהיה לחבר המועדון כל טענה בעניין. 
 10. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון וללא צורך במתן הודעה מראש 
 11. לא תינתן צבירה על ארוחות עם תפריט בהתאמה אישית או תפריט אירועים. 
 12. הצבירה תוכל להתבצע רק במעמד התשלום במסעדה כאשר זוהה חבר המועדון לפני התשלום או במהלכו וזה על אחריותו בלבד. לאחר מכן לא תתקבל דרישה לטעינת נקודות ידנית על עסקאות שבוצעו ובהן לא עודכן כרטיס המועדון במעמד ביצוע התשלום. 
 13. לחברי "פריינדס תיאטרון" הטבות ותנאים שונים משאר חברי הפריינדס לפי תנאים שיפרסם המועדון בעת הצטרפותם. 
 14. במקרה וחבר מועדון צבר/מימש נקודות שגויות בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הנהלת המועדון לדרוש מן הלקוח החזר נקודות שווה ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זה.
 1. מימוש נקודות תקציב 
  1. בכל עת רשאי החבר לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 ₪ לכל נקודה,(יחס זה עלול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון ) ולשלם עבור המוצר כל זאת לפי שווי התקציב שנצבר לזכותו . 
  2. מימוש ההנחה יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון ולחבר המועדון לא יהיו כל תביעות בקשר למימוש לטובת הנחה. 
  3. חבר מועדון יוכל לממש את התקציב שנצבר מיום העסקים הבא לאחר הצבירה. 
  4. הנהלת המועדון רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשנות את יחס ההמרה של נקודות תקציב  לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש לתת על כך הסבר או דיווח. 
  5. מפעם לפעם תפרסם הנהלת המועדון מבצעים בלעדיים לחברי מועדון להלן מבצעי המועדון אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון לדוגמא: 

הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון, צבירת כפל נקודות בתקציב ברכישה של מוצר ספציפי ,מוצר במתנה וכד' הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת המועדון .

 1. בכל מקרה אין אפשרות לצבור ולממש התקציב  במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת – “אין כפל מבצעים”. 
 2. לא ניתן להיכנס למינוס בחשבון, רק אם קיימת יתרה ניתן לממשה.
 3. לא ניתן לממש נקודות בעת רכישה/תשלום בעסקת משלוחים ו take away  באתר ובמוקד הזמנות .
 1. ניצול התקציב או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בזיהוי חבר המועדון בתוקף ו/או בתעודה מזהה של בעל הכרטיס ו/או ע"י קוד זיהוי שנשלח ללקוח לאימות. 
 2. התקציב שנצבר יישמר לזכות חבר המועדון במשך שלשה חדשים מתפוגת תוקף הכרטיס, כפי שיופיע ברישומי הנהלת המועדון, מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לממש את הנקודות בתקציב במידה והכרטיס אינו בתוקף. 
 3. במידה וחבר מועדון לא מימש את התקציב, תוך שלשה חדשים ממועד תפוגת תוקף הכרטיס, ימחק התקציב  מרישומי המועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות בתקציב שנמחק כאמור, בגין אי מימוש עד למועד שנקבע. 
 4. במידה וחבר מועדון לא מממש את התקציב ולא מחדש את חברותו לא ניתן להעביר את התקציב  לחבר אחר. 
 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נקודות בתקציב שנצבר לחבר מועדון אשר פג תוקף חברותו אך טרם פג תוקף התקציב 

כאמור בסעיף זה לעיל– ניתן יהיה לממשו אך ורק בכפוף לחידוש תוקף החברות על ידי החבר בהתאם לתנאי המועדון ותקנון זה. במידה וחבר מועדון החליט לחדש חברותו לאחר 3 חודשים מהיום בו פג תוקף חברותו לא ניתן יהיה להחזיר את הנקודות שהיה בתקציב  . 

 1. מימוש התקציב מתאפשר אך ורק בצירוף תעודה מזהה את הלקוח . 
 2. בעסקת משלוח על הלקוח להזדהות בפני השליח עם תעודה מזהה . 
 3. במידה ונשלחת הודעת זיהוי למכשיר הטלפון של הלקוח עליו לתת את הקוד זיהוי לנציג המשלוחים לצורך זיהוי במערכת. במידה ולא ימסור קוד זיהוי נכון הנציג לא יוכל להשתמש במועדון בעסקה. 

                         7.18 מימוש נקודות תקציב בעסקה אחת לא יעבור את 250 ₪ 

8  . הטבות נוספות 

                   8.1 חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לתקציב הנצבר לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון וכפי שיפורסם מעת לעת, וכן בבתי עסק נוספים ועל אחריותם בלבד,שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות. 

                  8.2 אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על הנהלת המועדון ו/או מי מטעמם בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם. 

                  8.3 הנהלת המועדון שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

8.4 כל הטבה (הן הקבועות והן המשתנות)הניתנת לחברי המועדון הינה חד פעמית, למימוש על ידי בעל הכרטיס בלבד, הטבה אחת בכל ביקור בלבד, אין כפל מבצעים, בישיבה במסעדה בלבד (לא ניתן במשלוחים וtake away  (.

 1. הטבות מסוג הטבת הצטרפות, חידוש, הטבת מימוש 40 ₪ והטבת פינוק במידה ויינתנו ,תהיינה בתוקף 3 חודשים  לאחר מכן יבוטלו גם אם חודש הכרטיס. 
 2. הטבות יום הולדת ויום נישואים במידה וניתנו תהיינה תקפות לחודש הקלנדרי בו לחבר המועדון מוזן במערכת המועדון שחלים יום ההולדת או הנישואין. לדוגמא: לקוח שתאריך יום ההולדת שלו ב  27/3 יוכל לנצל את הטבת יום ההולדת שלו בכל אחת ממסעדות הקבוצה אשר מקבלת את ההטבה פעם אחת בלבד במהלך חודש מרץ ולאחר מכן תפוג הזכות למימוש ההטבה 
 3. מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף ו/או בתעודה מזהה של בעל הכרטיס.
 1. במקרה של מחלוקת 
 1. הרישום שבידי הנהלת המועדון יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בתקציב שבידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו . 
 2. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לתקציב שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב להנהלת המועדון ולהעלות את השגותיו. 
 3. החלטת הנהלת המועדון שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו. 
 1. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע להנהלת המועדון בטלפון 5835 *או במייל   info@friendsclub.co.il .בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון מספר חלופי בו יוטען התקציב אשר נצבר לטובת חבר המועדון במעמד החלפת המספר חבר. 
 1. הנהלת המועדון לא תהיה אחראית על אובדן נקודות תקציב עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב להנהלת המועדון או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור. 
 2. הנהלת המועדון יכולה בכל רגע נתון להסיר לקוח מחברות במועדון ולשלול את זכותו אם תזהה פעולות מרמה ו/או גניבה במועדון . 

התחייבויות חבר המועדון 

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב/במייל/טלפון את הנהלת המועדון על כל שינוי בפרטיו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו. יודגש בזאת , כי קשר שוטף מתקיים בדיוור באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת SMS. לא יוכל לקוח לטעון לאי ידיעה על פרסומים או הטבות שונות במידה ולא מוזנים פרטיו בצורה תקינה במערכת המועדון, או אם לא עדכן לגבי שינוי פרטיו או אם ביקש לחסום עצמו מקבלת מסרים מהמועדון. 
 2. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות זכאית החברה לעצור את השימוש בכרטיס עד להשלמת כל פרטי הלקוח . 
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון. 
 1. שונות 
 1. הנהלת המועדון רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב התקציב אופן צבירת הנקודות לתקציב ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש התקציב ,הטבות וכדומה. 
 2. גיפט כארד –מימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. רכישת מוצרים עם גיפט כארד אינה מזכה את הקונה בנקודות תקציב במעמד הניצול. כמו כן,נקודות תקציב לא ייצברו לזכות הלקוח בעת רכישת הכרטיס, כלומר טעינת הכרטיס. תוקף כרטיסי גיפט כארד הינם לפי תאריך טעינת הכסף ל-5 שנים מיום הטעינה בפועל . 
 3. הנהלת המועדון רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות שאינם חברי מועדון להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה. 
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה ,לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות . 
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה. 
 6. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ,לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות ,תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת המועדון. 
 7. הנהלת המועדון הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה. 
 1. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
 2. הנהלת המועדון שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות לתקציב ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס  בגין רכישות החברים השונים , לגבי כל סגמנט חבר בנפרד. 
 3.  החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון  הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית.